Sopimusehdot ja kuntosalin pelisäännöt

Kuntosalin sopimusehdot

 1. Jäsenyytesi peruskauden pituus selviää jäsensopimuksesta (paperi, mail tai verkkokauppa), kohdasta ”Sopimuksen peruskausi” ja on joko toistaiseksi voimassa oleva tai 6-24 kk mittainen määräalennuskortti ja/tai muu määritelty kampanja-aika. Määräaikaisuuden aikamääre ei välttämättä kulje laskutuksen kanssa samassa syklissä. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, allasalueita, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntoklubin yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 2. Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Lääkärintodistus tulee esittää kohtuullisessa ajassa sairauden ja/tai tapaturman tapahtumapäivän alusta laskien, kuitenkin viimeistään 1kk kuluessa sairauden tai tapaturman ensimmäisestä päivästä laskien, jotta asiakas on oikeutettu hyvitykseen em. mukaisesti. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys keskeyttää määräajaksi (keskeytyksen maksimipituus on 6kk). Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste. Jäsenyyden voi myös irtisanoa milloin tahansa kesken 6-24kk:n mittaisen peruskauden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin jäseneltä tullaan perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja normaalihintaisen (toistaiseksi voimassa olevan) kortin välinen hinnan erotus. Myös liittymislahjojen (esine tai euromääräinen liittymislahja) vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Kuntokeskuksen joutuessa heistä riippumattomaan Force Major -tilanteeseen kuntokeskuksen palvelut voidaan keskeyttää välittömästi, tässä tapauksessa laskutus jatkuu normaalisti ja asiakkailla on palvelumaksuissaan kalenterikuukauden omavastuuaika. Kaikissa asiakkuuden keskeytystapauksissa on kalenterikuukauden omavastuuaika. Lisäksi keskeytys mistä tahansa syystä ei vähennä määräaikaista peruskautta ja kaikki avoimet laskut tulee olla suoritettuna ennen asiakkuuden keskeytystä.
 3. Jäsenyys jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, kalenterikuukauden irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti määräalennuskauden (6-24kk) jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään kuukausi ennen peruskauden päättymistä. Tarjousjakson aikana ei voi irtisanoutua, vaan jäsenyyden voi irtisanoa vasta kun alennus- tai tarjouskausi on ohi.
 4. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Vuosittainen palvelumaksu sisältää sopimuksen perustamiskulut sekä mahdolliset muutoskustannukset, 1. avainkortin ja kortti- sekä liikuntaseteleiden käsittelymaksut. Erikseen laskutetaan kulloinkin voimassa olevat laskutuksen lisäkulut, sekä toimistomaksut. Viitteettömistä maksuista veloitetaan 5€ toimistomaksu, sekä mahdolliset muistutuskulut.
 5. Pääsyoikeus voidaan evätä yksipuolisella kuntokeskuksen päätöksellä, jos asiakkaan lasku on 14 pv tai enemmän myöhässä eräpäivästä. Käyttöoikeus palautuu 24h sisällä siitä kun asiakas on esittänyt varmistetun kuitin/suorituksen maksusta.
 6. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset hoidetaan paikan päällä Ole.Fit Kuntoklubin asiakaspalvelussa sen aukioloaikojen puitteissa kirjallisesti molemminpuolisin allekirjoituksin. Asiakas varaa mukaansa kohdassa 1. ja/tai 2. mainitun kirjallisen todisteen. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty sekä avainkortti palautettu. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia kulloinkin voimassa olevaa irtisanoutumisaikaa.
 7. Kuntoklubin jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää kuntoklubin vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntoklubille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä.
 8. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntoklubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntoklubin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntoklubille kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 9. Kuntoklubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 10. Maksujen viivästymisestä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jos jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 11. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 12. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Kuntoklubi ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 10. on kerrottu.
 13. Mahdollistamme ennakkomaksut saldonlataus/lompakkotoiminnon avulla. Ennakkomaksut tulee käyttää 12kk kuluessa maksun suorittamisesta, jonka jälkeen järjestelmä poistaa automaattisesti käyttämättömän ladatun saldon vanhentuneena. Ladattua tai vanhentunutta saldoa ei voi jälkikäteen muuttaa rahaksi. Virheellisesti meille ladattuun saldoon tulee pyytää kirjallisesti oikaisua sähköpostitse 5 päivän sisällä maksun suorittamisesta.
 14. Nuoren jäsenen täyttäessä 17 vuotta hinnasto päivittyy automaattisesti vastaamaan normaalihinnoittelua, huomioiden mahdolliset käynnissä olevat kampanjat. Alaikäisen täyttäessä 18 vuotta tulee huoltajan yhdessä huollettavansa kanssa ilmoittaa kuntokeskukselle kirjallisesti sähköpostilla jäsenyyden maksujen vastuun mahdollisesta siirrosta huoltajalta jäsenyyden haltialle.
 15. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

Kuntoklubin säännöt

 1. Kuntoklubin säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä odotetaan Kuntoklubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Kuntoklubilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntoklubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys purkaa kokonaan. Jäsenyys voidaan purkaa kokonaan välittömästi, mikäli Kuntoklubi katsoo rikkeen olevan riittävän suuri. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla purkuhetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 2. Kuntoklubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Jäsen on vastuussa siitä että Kuntoklubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. Kuntoklubi sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 4. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö Kuntoklubilla on kielletty. Lisäksi jäsen velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä / siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten.
 5. Kuntoklubi tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntoklubi vastaa arvoesineiden tai mistään asiakkaan tavaroiden häviämisestä ja/tai vahingoittumisesta aiheutuvasta rahallisesta menetyksestä. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua. Kuntoklubilla on oikeus takavarikoida pukukaapin sisältö väärinkäyttötapauksissa.
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntoklubin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntoklubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.
 7. Valokuvaaminen on Kuntoklubilla kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Lasten (alle 15 v.) tuominen kuntoklubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Kuntoklubilla voi olla erilliset lapsille tarkoitetut tilat.
 8. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntoklubin henkilökunnalle.
 9. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin kuntoklubin tapahtumiin. Erillistapahtumien maksutiedot ilmoitetaan erikseen tapahtumakohtaisesti.
 10. Mikäli Kuntoklubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle.
 11. Kuntoklubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata kuntoklubin tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella.
 12. Kuntoklubin omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä. Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa (tai alaikäisen huoltaja) ja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kokonaisuudessaan euromääräisesti. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan jäsenyys purkaa kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla purkuhetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntoklubilla on reaaliaikainen kameravalvonta ja asiakas on tietoinen tästä ja hyväksyy tämän treenatessaan kuntoklubin tiloissa.
 13. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntoklubille tullessaan ulko-oven ulkopuolella ja vastaanoton ilmoittautumisautomaattiin.
 14. Kuntoklubilla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan kuntoklubintiedotuskanavalla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 15. Kuntoklubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin virallisella tiedotuskanavalla. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 16. Yrityksen virallinen tiedotuskanava on yrityksen www-sivut.

Tervetuloa Ole.Fit Kuntoklubin jäseneksi.
Onnittelut terveellisestä valinnasta!

Tule tutustumaan veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään! 

Seuraa meitä Somessa

Ole.Fit

Espoo

Käyntiosoite:
Sokinsuonkuja 4 
02760 Espoo

Asiakaspalvelu: 
espoo@ole.fit
0452464215
Numeroon vastataan asiakaspalvelun aukiollessa

Tavoitat meidät nopeiten sähköpostilla.

Asiakaspalvelun aukioloajat 8.1.24 alkaen (kts. Yhteystiedot välilehti)
Ma        16:30-19:30    
Ti          16:30-19:30    
Ke         16:30-19:30
To         16:30-19:30    
Pe         Kiinni          
La         Kiinni           
Su         Kiinni